Nobel z chemii za mikroskop.

Na­gro­dę Nobla z che­mii otrzy­ma­ją Eric Bezig, Ste­fan W. Hell oraz Wil­liam E. Mo­er­ner za opra­co­wa­nie mi­kro­sko­pu flu­ore­scen­cyj­ne­go o bar­dzo wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści. Dzię­ki ich pra­com można dziś badać żywe ko­mór­ki na po­zio­mie naj­drob­niej­szych cząste­czek.