Nowe wersje prezentacji z zakresu Geografii Polski

W dniu dzisiejszym na Przedmiotowej Stronie z Geografii pojawiły się pierwsze zaktualizowane prezentacje z zakresu Geografii Polski. Pierwszym na nowo opracowanym działem został "Środowisko przyrodnicze Polski". Prezentacje zawierają różnorodne materiały dydaktyczne, przygotowane głównie z myślą o maturzystach, aby mogli jak najlepiej przygotować się do matury z geografii.

Zapraszam do korzystania: http://www.geografia24.eu/index.php?strona=383_1_srodowisko_przyrodnicze

Krwawy księżyc.

"Krwa­wy Księ­życ" to praw­dzi­wa grat­ka dla mi­ło­śni­ków astro­no­mii. Taki widok będą mogli ob­ser­wo­wać miesz­kań­cy USA, Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej, Au­stra­lii i Azji już w nocy z 7 na 8 paź­dzier­ni­ka. Zja­wi­sko to ma zwią­zek z cał­ko­wi­tym za­ćmie­niem Księ­ży­ca. W jego ostat­niej fazie Srebr­ny Glob zmie­ni kolor na czer­wo­ny. Ale jeśli ktoś nie może po­je­chać do USA czy Azji, aby ob­ser­wo­wać za­ćmie­nie, nie po­wi­nien się mar­twić. Już w przy­szłym roku, 28 wrze­śnia, cał­ko­wi­te za­ćmie­nie Księ­ży­ca bę­dzie wi­docz­ne w Pol­sce.

 

Zaćmienie księżyca.

W nocy z 27 na 28 września w naszym mieście będzie można oglądać zaćmienie Superksiężyca. Najlepiej zjawisko widocznie będzie około 4 nad ranem. Nie dość, że nasz satelita zniknie z oczu całkowicie, to znajdzie się najbliżej Ziemi w całym 2015 r., zyskując miano "Superksiężyca". Następne takie zjawisko dopiero w 2033 r. a zaćmienie w 2018. Zapraszamy do robienia zdjęć.

Zorza polarna

Silne wybuchy na Słońcu! Zorza polarna nad Polską w nocy z 12 na 13 września

Wnocy z 12 na 13 września w północnej Polsce będzie szansa na zobaczenie zorzy polarnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia zorzy widocznej w naszych  geograficznych jest bardzo duże. To skutek wybuchu na Słońcu.